algemene voorwaarden

Verkoper: GIVALRI

 

Met maatschappelijke zetel te Lieve Vrouwepoort 3, 4651 DC Steenbergen, Nederland
BTW-nummer: NL860576383B01
Registratie Kamer van Koophandel (KVK): 76289672
Straat en huisnummer: Lieve Vrouwepoort 3, 4651 DC Steenbergen, Nederland
E-mailadres: Info@givalri.com

 

Bestelling: Een bestelling geplaatst door de Koper volgens de procedure beschreven in artikel 2.1 voor de levering van een of meer producten.

Product: Een GIVALRI-product dat de verkoper op de website te koop aanbiedt.

Aankoopprijs: De prijs vermeld op de website voor een product, inclusief de BTW en exclusief de verzendkosten.

Overeenkomst: De bestelling die de verkoper als zodanig heeft aanvaard.

Website: www.givalri.com

 

ARTIKEL 1. TOEPASSELIJKHEID VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

1.1 Deze algemene voorwaarden die door de verkoper online beschikbaar zijn gesteld op www.givari.com zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen, overeenkomsten en andere juridische relaties tussen de koper en de verkoper met betrekking tot het gebruik van de website, inclusief de aankoop en verkoop van een Product op of via de Website.

 

ARTIKEL 2. CONCLUSIE EN INHOUD VAN DE OVEREENKOMST

2.1 Een overeenkomst wordt door de koper en de verkoper uitsluitend gesloten door middel van de aanvaarding door de verkoper van een bestelling (het aanbod) van de koper die op of op de website is geplaatst op de volgende manier:

·      De koper heeft het gewenste product in de gewenste stijl geselecteerd en heeft het product aan de winkelwagen toegevoegd.

·      De koper heeft de volgende stappen gevolgd en voltooid:

o   Stap 1: De koper heeft zijn/haar adresgegevens ingevuld en, indien het afleveradres niet hetzelfde is als het factuuradres, het gewenste afleveradres.

o   Stap 2: De koper heeft de bestelling gecontroleerd.

o   Stap 3: De koper heeft de gewenste betaalmethode gekozen en heeft mogelijk een volledige aanbetaling gedaan.

·      De bestelling is geplaatst.

·      De koper ontvangt een bevestiging van de bestelling die op elektronische wijze (op de website) is geplaatst.

·      Als de verkoper de bestelling heeft geaccepteerd, stuurt de verkoper de koper zo snel mogelijk nadat de bestelling is geplaatst een bevestiging per e-mail.

 

2.2 De verkoper heeft het recht om de bestelling van de koper te weigeren, onder andere in de volgende gevallen:

·      Als de totale waarde van de bestelling hoger is dan € 1000,00

·      Als de informatie die de koper heeft ingevuld onjuist en/of onvolledig is, of als de verkoper redelijkerwijs gerechtigd is te twijfelen of dat het geval is.

·      Als de betaling van de koper niet binnen de overeengekomen termijn is ontvangen.

·      Als de koper in het verleden zijn betalingsverplichtingen jegens de verkoper al niet is nagekomen.

·      Als de koper in het verleden geen bestellingen heeft geaccepteerd en/of verzameld die hij bij de verkoper heeft geplaatst.

·      Als er een duidelijke fout of een administratieve fout is, bijvoorbeeld in de prijzen die op de website worden vermeld.

·      Als het gewenste afleveradres zich niet in Nederland bevindt.

·      De verkoper stelt de koper zo snel mogelijk op de hoogte als een bestelling niet wordt geaccepteerd.

 

2.3 De verkoper bewaart de overeenkomst en bewaart deze voor een bepaalde periode (met een minimum van zeven jaar). Als de koper zijn/haar eigen account heeft, kan hij/zij de overeenkomst raadplegen door in te loggen op dat account. De koper kan de verkoper ook een exemplaar van de overeenkomst vragen – zolang de verkoper deze heeft geregistreerd – door contact op te nemen met de verkoper via de contactgegevens die kunnen worden verkregen door op de knop ‘contact’ op de website te klikken.

 

2.4 De overeenkomst, inclusief de beveiliging en privacy op de website en deze algemene voorwaarden, vormt de gehele overeenkomst tussen de koper en de verkoper met betrekking tot het gebruik van de website en de plaatsing en uitvoering van een bestelling.

 

ARTIKEL 3. LEVERINGSMETHODE EN LEVERINGSDATA

3.1 Verzending vindt plaats met behulp van een door de verkoper aangewezen vervoerder.

 

3.2 Na het sluiten van de overeenkomst zal de verkoper de producten zo snel mogelijk, en in elk geval binnen veertien (14) dagen, naar het door de koper opgegeven adres verzenden, op voorwaarde dat de verkoper de volledige koopprijs heeft ontvangen indien de koper heeft gekozen voor vooruitbetaling en tenzij partijen een langere leveringstermijn zijn overeengekomen.

 

3.3 De verkoper zal de levering zoveel mogelijk conform de overeengekomen leverdata uitvoeren; De koper erkent echter dat de leverdata zijn gebaseerd op de omstandigheden waarvan de verkoper op de hoogte is op het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten en, voor zover deze afhankelijk zijn van door derden te leveren werk of diensten, op de informatie die dergelijke derden aan de verkoper verstrekken.

 

3.4 De Koper ontvangt een kennisgeving binnen 14 (veertien) dagen nadat de overeenkomst is gesloten in het geval dat de levering is vertraagd of in het geval dat een bestelling niet geheel of gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, in welk geval de koper gerechtigd is om ontbindt de overeenkomst kosteloos tot het moment waarop de bestelling wordt verzonden.

 

3.5 Het risico met betrekking tot eventuele schade aan of verlies van de producten gaat over op de koper vanaf het moment waarop de producten worden geleverd.

 

ARTIKEL 4. PRIJS EN BETALING

4.1 De prijzen op de website zijn uitgedrukt in euro’s, inclusief omzetbelasting (btw) (indien van toepassing) en exclusief verzendkosten. De verzendkosten worden apart in rekening gebracht voor elke overeenkomst. De totale verschuldigde aankoopprijs wordt aangegeven wanneer de bestelling wordt geplaatst en wanneer de overeenkomst wordt bevestigd.

 

4.2 De verkoper heeft het recht om de op de website aangegeven prijzen van tijd tot tijd aan te passen zonder voorafgaande kennisgeving. De prijzen die worden aangegeven op het moment dat de bestelling wordt geplaatst, worden beschouwd als de prijzen die deel uitmaken van de overeenkomst.

 

4.3 Betaling kan worden gedaan met behulp van de op de website aangegeven methoden en dient te geschieden voordat het product is afgeleverd.

 

4.4 De koper is verplicht om de verkoper onmiddellijk op de hoogte te stellen van eventuele fouten in de betalingsgegevens die de koper aan de verkoper heeft verstrekt.

 

4.5 Indien de koper de betalingstermijn overschrijdt, is hij van rechtswege in verzuim en heeft de verkoper het recht om vanaf de vervaldag wettelijke rente over het openstaande bedrag in rekening te brengen.

 

ARTIKEL 5. RECHT OP RETOUR

5.1 De koper heeft het recht om het geleverde product binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van het product te retourneren, zonder opgave van zijn reden, op de door de verkoper aangegeven wijze, op voorwaarde dat het product is niet gedragen, is onbeschadigd en bevindt zich (voor zover mogelijk) in de originele en onbeschadigde verpakking. Het is de koper niet toegestaan het product in te ruilen voor een ander product. Als de koper een ander product wenst te kopen, moet hij/zij een nieuwe bestelling plaatsen op de website. Eventuele kosten voor het retourneren van de goederen zijn voor het kopers account.

 

5.2 In het in het voorgaande lid bedoelde geval zal de verkoper de koopprijs zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen 30 dagen na beëindiging van de overeenkomst terugbetalen.

 

ARTIKEL 6. OVERMACHT

6.1 De verkoper is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van een vertraging in de levering of een niet-levering die is veroorzaakt door omstandigheden die de verkoper belemmeren zijn verplichtingen na te komen en die niet aan de verkoper kunnen worden toegeschreven omdat deze niet kunnen worden de schuld van de verkoper en kan niet worden geacht voor rekening van de verkoper te zijn in overeenstemming met de wet, een rechtshandeling of in overeenstemming met algemeen aanvaarde normen, zoals – maar niet beperkt tot – oorlog, oorlogsdreiging, burgeroorlog, rellen , een dag van nationale rouw aangekondigd door de overheid, stakingen, transportproblemen, handelsbeperkingen, problemen met douaneautoriteiten, brand, overstromingen, aardbevingen of het faillissement van door de verkoper ingeschakelde derden, een verzuim van de leveranciers van de verkoper om goederen te leveren of een verzuim van de leveranciers van de verkoper om goederen tijdig te leveren, onderbrekingen in de levering van door derden te leveren goederen, inclusief water en elektriciteit, en andere ernstige onderbrekingen in de bedrijfsvoering van de verkoper of derden die hij inschakelt.

 

6.2 Indien als gevolg van een situatie van overmacht de verkoper zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, heeft de verkoper het recht om de overeenkomst binnen een redelijke termijn uit te voeren of – indien naleving binnen een redelijke termijn is niet mogelijk – om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat de verkoper verplicht is om de koper hiervoor een vergoeding te betalen.

 

ARTIKEL 7. KLACHTEN

7.1 De contactgegevens van de verkoper zijn te vinden door op de knop ‘contact’ op de website te klikken.

 

7.2 De koper is verplicht het product te inspecteren wanneer het is afgeleverd en de verkoper binnen een redelijke termijn op de hoogte te stellen in geval van zichtbare gebreken of andere klachten met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst. Dergelijke klachten moeten schriftelijk worden ingediend en moeten volledig en duidelijk worden onderbouwd.

 

7.3 De verkoper zal reageren op eventuele klachten die hij ontvangt binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst. De verkoper zal de koper binnen een termijn van 14 dagen op de hoogte brengen indien het te voorzien is dat de klacht een langere termijn zal vereisen om te worden verwerkt, met vermelding van de termijn waarbinnen de koper een antwoord kan verwachten.

 

7.4 De Koper erkent dat kleine afwijkingen, afwijkingen die algemeen aanvaardbaar worden geacht en afwijkingen die niet kunnen worden vermeden of die moeilijk te vermijden zijn met betrekking tot de kwaliteit, grootte, kleur, afwerking, enz. Van de producten niet kunnen worden vermeden of moeilijk zijn vermijden en geen gegronde reden vormen om een klacht in te dienen. Dergelijke klachten, en klachten over het feit dat bepaalde artikelen uit het assortiment zijn genomen, zijn niet gegrond. De verkoper is niet aansprakelijk voor schade die de koper lijdt als gevolg van dergelijke klachten.

 

7.5 De Koper zal zijn volledige medewerking verlenen in het geval dat de verkoper een product terughaalt. De koper zal de verkoper onmiddellijk op de hoogte brengen in het geval dat de koper vermoedt dat een product een veiligheidsgebrek heeft en kan worden teruggeroepen.

 

ARTIKEL 8. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

8.1 Alle merken, productnamen, logo’s, modellen en ontwerpen (hierna de ‘IP-rechten’ genoemd) die worden afgebeeld op of aangebracht op de producten of anderszins gerelateerd aan de producten zijn het eigendom van de verkoper of een of meer van haar groepsmaatschappijen. De koper erkent de eigendomsrechten van de verkoper met betrekking tot de IP-rechten en zal de IP-rechten op geen enkele manier gebruiken, en de koper zal zich onthouden van gedrag dat de IP-rechten kan schaden of anderszins negatief kan beïnvloeden.

 

8.2 De verkoper verwijst naar de disclaimer met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website.

 

ARTIKEL 9. EIGENDOMSVOORBEHOUD

9.1 De verkoper blijft eigenaar van alle te leveren goederen totdat de volgende verplichtingen jegens de verkoper volledig zijn nagekomen:

·      De nakoming en verplichtingen (inclusief betalingsverplichtingen) die de koper verschuldigd is/heeft met betrekking tot alle goederen die zijn of zullen worden geleverd in overeenstemming met de overeenkomst; 

·      En claims op grond van de inbreuk van de koper met betrekking tot zijn/haar naleving van deze overeenkomst.

 

ARTIKEL 10. GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

10.1 De verkoper is niet aansprakelijk voor enige indirecte, aanvullende of gevolgschade, van welke aard dan ook, die de koper lijdt in verband met de overeenkomst. In geen geval zal enige directe schade, waarvoor de verkoper wettelijk aansprakelijk is jegens de koper, de aankoopprijs overschrijden.

 

10.2 De verkoper verwijst naar de disclaimer met betrekking tot zijn aansprakelijkheid met betrekking tot de website en het gebruik van de website van GIVALRI.

 

ARTIKEL 11. TOEPASSELIJK RECHT

11.1 De Overeenkomst tussen de koper en de verkoper wordt beheerst door Nederlands recht.

 

ARTIKEL 12. ONGELDIGE BEPALINGEN

12.1 In het geval dat enige bepaling in deze algemene voorwaarden ongeldig is blijven de overige bepalingen in deze Algemene voorwaarden niettemin van kracht; en de ongeldige bepaling moet worden geïnterpreteerd als, of omgezet in, een geldige bepaling met zoveel mogelijk dezelfde strekking.

 

ARTIKEL 13. WIJZIGING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

13.1 De verkoper heeft het recht om deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. De meest recente versie van de algemene voorwaarden wordt op de website geplaatst. De koper moet deze algemene voorwaarden altijd raadplegen voordat hij de website gebruikt. Als de koper de algemene voorwaarden niet via internet kan raadplegen, stuurt de verkoper de koper per e-mail een kopie van de meest recente versie van de algemene voorwaarden.

 

DISCLAIMER

De rechten met betrekking tot deze www.givalri.com en de informatie, producten, materialen, software en services die hierin zijn opgenomen of anderszins worden aangeboden door (de ‘informatie’) zijn eigendom van GIVALRI, haar groepsmaatschappijen en/of haar licentiegevers (‘GIVALRI’). GIVALRI kan deze voorwaarden wijzigen; de website en/of de informatie op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving evenals toegang tot de website en/of de informatie weigeren of beperken.

 

GIVALRI verleent u hierbij een niet-exclusief, herroepbaar, niet-toewijsbaar en niet-sublicentieerbaar recht om de website en de informatie alleen voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik te gebruiken. Elk ander gebruik is verboden, inclusief openbaarmaking, kopiëren, distributie en koppeling (inclusief framing en deeplinking). GIVALRI levert redelijke inspanningen om ervoor te zorgen dat de informatie op de website nauwkeurig en actueel is. GIVALRI kan echter niet garanderen dat de informatie volledig en correct is.

 

Elektronische communicatie is niet veilig en kan worden onderschept door anderen, software of spamfilters; gemanipuleerd; besmet met kwaadaardige code inclusief virussen; niet op zijn bestemming aankomen of vertraging oplopen.

 

Gebruik van de website en de informatie is op eigen risico. GIVALRI biedt geen garantie voor de werking, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, volledigheid, tijdigheid van de website noch voor de ononderbroken, tijdige, veilige of foutloze werking van de website. Gebruik van de website (inclusief het downloaden ervan) is op eigen risico. GIVALRI kan niet garanderen dat de website, de servers of elektronische communicatie vrij is van virussen of ander schadelijk materiaal.

 

GIVALRI is niet aansprakelijk voor gemaakte kosten of schade die direct of indirect is geleden in verband met de website, de informatie of elektronische communicatie, inclusief als de website, de informatie of elektronische communicatie (I) onbruikbaar is of alleen gedeeltelijk of met beperkingen, (II) mist nauwkeurigheid, relevantie of valuta of bevat typefouten, (III) wordt onderschept, gemanipuleerd, geïnfecteerd, komt niet aan op zijn bestemming (IV) is vertraagd, (V) veroorzaakt gegevensverlies of (VI) is schadelijk computersystemen. Alle uitsluitingen van aansprakelijkheid zijn van toepassing ongeacht de wettelijke grond waarop aansprakelijkheid is gebaseerd.

De bepalingen in deze voorwaarden zijn gemaakt ten behoeve van GIVALRI en haar vroegere, huidige en toekomstige groepsmaatschappijen, aandeelhouders in GIVALRI en hun respectieve houdstermaatschappijen, personen die hebben gewerkt voor, werken voor en gaan werken voor GIVALRI of een van haar groepsmaatschappijen (zoals partners, adviseurs, werknemers, stagiairs, uitzendkrachten en free-lancers en inclusief externe leveranciers en onderaannemers).

 

De rechtsverhoudingen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met Nederlands recht. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Breda. Niettegenstaande het bovenstaande heeft GIVALRI het recht om procedures in te stellen bij een bevoegde rechtbank in uw rechtsgebied.